۳۲۰هزامترزمین صنعتی دراشتهارد

شناسه ملک :
PMF-03396
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
35,000,000,000 تومان
موقعیت ساخت شهرک صنعتی کارگاهی کاربری صنعتی درهرزمینه شغلی میتوان مجوزگرفت
تهاترتا۶۰درصد