معاون توسعه منابع انسانی ایران خودرو اعتقاد دارد این شرکت در سال جدید به منظور ایجاد محیطی امن و متناسب با نیازهای مادی و معنوی کارکنان اقدامات گسترده ای را در نظر خواهد گرفت.محمد رضا انتظاری مقدم، با بیان این مطلب گفت: ایران خودرو ۵۲ هزار نیرو دارد و از این منظر اشتغال زاترین شرکت تولیدی ارزیابی شده است؛ به همین علت توجه به سبک کاری آنان و «خدمات متناسب به سمت تعریف شده» از اقداماتی است که معاونت منابع انسانی به آن در سال جدید توجه ویژه ای خواهد داشت.وی در همین رابطه ادامه داد: سعی داریم که احتیاجات مالی و انگیزه کاری فرد را تا سطح مناسبی فراهم آوریم چرا که اعتقاد داریم فعالیت در این خصوص موجب شعله ور شدن احساس رضایت، کارآمدی و انگیزه بسیار زیاد در یک فرد خواهد شد و تعلق کاری و توانمندی را در او تقویت خواهد کرد.