سردخانه زير وبالاي صفر/باانبارواداري/مناسب پخش

شناسه ملک :
PME-02455
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
مواد غذايي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
25,000,000 تومان / ماه
مناسب انبارپخش 400مترسردخانه بالاي صفرو100مترزيرصفر