شناسه ملک : PME-03246
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01668
اجاره بها : 2,200,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00068
اجاره بها : 1,200,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 500 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00069
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 500 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00075
اجاره بها : 600,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 70 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00078
اجاره بها : 300,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 25 متر مربع
متراژ زمین : 25 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00091
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 240 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00137
اجاره بها : 16,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00146
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00185
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00191
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 13,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00268
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات