شناسه ملک : PME-00512
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 140 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00514
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-00525
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,480 متر مربع
متراژ زمین : 4,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00526
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00527
اجاره بها : 50,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 5,500 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00530
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00531
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 110 متر مربع
متراژ زمین : 110 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00532
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 900 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00536
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 220 متر مربع
متراژ زمین : 800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00537
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00538
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 200 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00543
اجاره بها : 4,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 520 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات