شناسه ملک : PME-02986
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 60 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02990
اجاره بها : 20,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02992
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-02994
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 140 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-02995
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 90 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02997
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 75 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02998
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02999
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 140 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03002
اجاره بها : 35,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,500 متر مربع
متراژ زمین : 8,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03003
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-03007
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 85 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03009
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات