شناسه ملک : PMF-03047
قیمت : 12 تومان
متراژ سوله : 3,100 متر مربع
متراژ زمین : 7,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03060
قیمت : 1,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,200 متر مربع
متراژ زمین : 16,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03063
قیمت : 1,750,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,196 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03112
قیمت : 12,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03121
قیمت : 400,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03143
قیمت : 1,700,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,320 متر مربع
متراژ زمین : 2,130 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03158
قیمت : 22 تومان
متراژ سوله : 2,300 متر مربع
متراژ زمین : 4,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03182
قیمت : 6,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,700 متر مربع
متراژ زمین : 8,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03190
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,100 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03198
قیمت : 450,000,000 تومان
متراژ سوله : 650 متر مربع
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03203
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03208
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,500 متر مربع
متراژ زمین : 8,150 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات