شناسه ملک : PMF-03112
قیمت : 12,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03182
قیمت : 6,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,700 متر مربع
متراژ زمین : 8,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03190
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,100 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03236
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 2,280 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03395
قیمت : 250,000,000 تومان
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03419
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 2,600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03433
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,650 متر مربع
متراژ زمین : 3,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03484
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 1,320 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01416
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 1,050 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02116
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03330
قیمت : 50,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 30,000 متر مربع
متراژ زمین : 3,000,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03336
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
جزئیات