شناسه ملک : PMF-00432
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 12,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00434
قیمت : 2,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00438
قیمت : 850,000,000 تومان
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00441
قیمت : 15,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00449
قیمت : 400,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00451
قیمت : 2,700,000,000 تومان
متراژ زمین : 30,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00458
قیمت : 3,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,150 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00463
قیمت : 170,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,800 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00464
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00482
قیمت : 500,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00484
قیمت : 1,900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,100 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00493
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات