شناسه ملک : PMF-00458
قیمت : 3,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,150 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00463
قیمت : 170,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,800 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00464
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00482
قیمت : 500,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00484
قیمت : 1,900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,100 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00493
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00497
قیمت : 360,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,400 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00498
قیمت : 210,000,000 تومان
متراژ سوله : 540 متر مربع
متراژ زمین : 1,350 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00499
قیمت : 45,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00501
قیمت : 2,000,000,000 تومان
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00502
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 330 متر مربع
متراژ زمین : 546 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00503
قیمت : 25,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 5,000 متر مربع
متراژ زمین : 15,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات