شناسه ملک : PMF-02987
قیمت : 550,000,000 تومان
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02989
قیمت : 12,300,000,000 تومان
متراژ زمین : 17,500 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02991
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,180 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03008
قیمت : 8,700,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 14,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03010
قیمت : 9,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03015
قیمت : 4,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03016
قیمت : 2,750,000,000 تومان
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03022
قیمت : 750,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03023
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,010 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03024
قیمت : 10,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,600 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03025
قیمت : 2,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03026
قیمت : 65,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 30,000 متر مربع
متراژ زمین : 62,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز
جزئیات