شناسه ملک : PMF-02978
قیمت : 1,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 680 متر مربع
متراژ زمین : 780 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02979
قیمت : 4,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02980
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02982
قیمت : 530,000,000 تومان
متراژ زمین : 24 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02987
قیمت : 550,000,000 تومان
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02989
قیمت : 12,300,000,000 تومان
متراژ زمین : 17,500 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02991
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,180 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03006
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,650 متر مربع
متراژ زمین : 8,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03008
قیمت : 8,700,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 14,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03010
قیمت : 9,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03015
قیمت : 4,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03016
قیمت : 2,750,000,000 تومان
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
جزئیات