شناسه ملک : PMF-02957
قیمت : 25,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,400 متر مربع
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02958
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02959
قیمت : 1,100,000,000 تومان
متراژ سوله : 310 متر مربع
متراژ زمین : 220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02963
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,250 متر مربع
متراژ زمین : 5,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02967
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 4,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02968
قیمت : 950,000,000 تومان
متراژ زمین : 30,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02969
قیمت : 1,300,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,700 متر مربع
متراژ زمین : 6,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02970
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02974
قیمت : 800,000,000 تومان
متراژ سوله : 220 متر مربع
متراژ زمین : 800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02975
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 6,600 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02977
قیمت : 3,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,400 متر مربع
متراژ زمین : 9,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02978
قیمت : 1,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 680 متر مربع
متراژ زمین : 780 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات