شناسه ملک : PMF-03147
قیمت : 2,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 525 متر مربع
متراژ زمین : 1,112 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03158
قیمت : 22 تومان
متراژ سوله : 2,300 متر مربع
متراژ زمین : 4,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03182
قیمت : 6,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,700 متر مربع
متراژ زمین : 8,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03190
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,100 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03191
قیمت : 85,000,000 تومان
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03198
قیمت : 450,000,000 تومان
متراژ سوله : 650 متر مربع
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03203
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03208
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,500 متر مربع
متراژ زمین : 8,150 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03218
قیمت : 6 تومان
متراژ سوله : 1,400 متر مربع
متراژ زمین : 60,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01786
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 520 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02672
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 5,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02793
قیمت : 90,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,100 متر مربع
جزئیات