شناسه ملک : PMF-03218
قیمت : 6 تومان
متراژ سوله : 1,400 متر مربع
متراژ زمین : 60,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03229
قیمت : 9,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,045 متر مربع
متراژ زمین : 1,045 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03236
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 2,280 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03264
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 370 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03270
قیمت : 450,000,000 تومان
متراژ سوله : 100 متر مربع
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03284
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03288
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ سوله : 750 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03289
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 5,800 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01416
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 1,050 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02116
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03152
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,300 متر مربع
متراژ زمین : 4,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03153
قیمت : 500,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات