شناسه ملک : PMF-02883
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02963
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,250 متر مربع
متراژ زمین : 5,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03006
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,650 متر مربع
متراژ زمین : 8,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03030
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03047
قیمت : 12 تومان
متراژ سوله : 3,100 متر مربع
متراژ زمین : 7,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03057
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 22,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03060
قیمت : 1,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,200 متر مربع
متراژ زمین : 16,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03063
قیمت : 1,750,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,196 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01786
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 520 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02672
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 5,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02793
قیمت : 90,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,100 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02800
قیمت : 30,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 18,000 متر مربع
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات