شناسه ملک : PMF-02800
قیمت : 30,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 18,000 متر مربع
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01416
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 1,050 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02116
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01292
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ سوله : 280 متر مربع
متراژ زمین : 280 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01497
قیمت : 2,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 750 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03152
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,300 متر مربع
متراژ زمین : 4,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03153
قیمت : 500,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00073
قیمت : 70,000,000 تومان
متراژ زمین : 42 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00074
قیمت : 350,000,000 تومان
متراژ سوله : 370 متر مربع
متراژ زمین : 763 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00080
قیمت : 21,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 12,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00082
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00083
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 325 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات