شناسه ملک : PMF-00120
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,100 متر مربع
متراژ زمین : 14,000 متر مربع
امکانات : آب چاه
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00122
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 70,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00125
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 14,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00126
قیمت : 750,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 15,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00127
قیمت : 1,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 25,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00135
قیمت : 6,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 16,800 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00136
قیمت : 650,000,000 تومان
متراژ سوله : 350 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00140
قیمت : 2,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00144
قیمت : 230,000,000 تومان
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00145
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,600 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00155
قیمت : 700,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00169
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,300 متر مربع
متراژ زمین : 7,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات