شناسه ملک : PMF-00209
قیمت : 320,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00229
قیمت : 800,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,850 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00253
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,800 متر مربع
متراژ زمین : 4,020 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00267
قیمت : 1,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00270
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00274
قیمت : 3,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 2,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00275
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,800 متر مربع
متراژ زمین : 7,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00276
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 100,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00280
قیمت : 40,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00281
قیمت : 4,000,000,000 تومان
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00282
قیمت : 2,700,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00299
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
جزئیات