شناسه ملک : PMF-00420
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 5,000 متر مربع
متراژ زمین : 25,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00421
قیمت : 10,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 17,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00422
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 620 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00423
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,500 متر مربع
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00426
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 3,700 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00430
قیمت : 2,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,600 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00432
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 12,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00434
قیمت : 2,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00438
قیمت : 850,000,000 تومان
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00441
قیمت : 15,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00449
قیمت : 400,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00451
قیمت : 2,700,000,000 تومان
متراژ زمین : 30,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق
جزئیات