امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای تخلیه ید چیست

تخلیه ید چیست و چه تفاوتی با خلع ید دارد؟

زمانی که قرارداد اجاره بین مستأجر و مالک به اتمام می‌رسد مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را با اذن

مالک تمدیدکند و باز هم از مورد اجاره استفاده کند یا اینکه پس از پایان قرارداد ملک را تخلیه نماید.

اما در صورتی که مستأجر بدون تمدید اجاره باز هم از مورد اجاره استفاده کند، مستأجر در حکم غاصب

است ومالک برای رهایی از تسلط غاصبانه‌ی مستأجر از ملکش، باید دعوای تخلیه ید را مطرح کند. به

عبارت دیگر این دعوا برای پایان بخشیدن به تصرف مستأجر پس از پایان قرارداد، در ملک مورد اجاره

است و اگر خود مستأجر شخصا ازاجرای حکم سر باز زند، تخلیه به وسیله‌ی نیروی انتظامی صورت

می‌پذیرد.

اما گاهی پیش می‌آید که هیچ قراردادی میان مالک و فردِ متصرف منعقد نشده است. در این صورت،

مالک برای تسلط بر ملک خود باید دادخواست خلع ید تنظیم و به دادگاه تقدیم کند.

برای دعوای خلع ید، مالک باید دلایل موجه خود را در خصوص دو مورد اظهار نماید. نخست آنکه باید

مدارک مالکیت خود را ارائه کند و اثبات کند که مالکِ حقیقی ملک است. دوم آنکه ثابت نماید طرف

دعوا (شخص غاصب) به صورت غیرقانونی و بدون وجود هیچ قراردادی ملک را تصرف کرده است.

اکثر مردم در موقع تقدیم دادخواستِ دعوای خلع ید و تخلیه ید دچار اشتباه می‌شوند و این باعث

اطاله‌ی دادرسی و عدم نتیجه‌ی مثبت می‌شود. بنابراین برای روشن‌ شدن هرچه بیشتر موضوعات فوق

لازم است به تفاوت‌های موجود میان آنها اشاره کرد.

 

 

تفاوت‌های دعوای خلع ید و تخلیه ید

دعوای تخلیه ید جز دعاوی غیر مالی و دعوای خلع ید جز دعاوی مالی است. بنابراین  هزینه دادرسیدعوای تخلیه ید از دعوای خلع ید کمتر است. این هزینه برای دعوای خلع ید هم اکنون معادل  ۳ درصد ارزشِ منطقه‌ایِ ملک است.

دعوای تخلیه علیه کسی طرح می‌شود که قبلا به موجب قرارداد، حق تصرف در ملک را داشته باشد. به

عبارت دیگر طرف دعوای تخلیه شخصی است که از ابتدا غاصب نبوده و به موجب قرارداد، اجازه‌ی

تصرف در ملک را داشته است ولی حال مدت اذن به پایان رسیده است و در نتیجه او حق ادامه‌ی

تصرف را ندارد. این در حالی است که دعوای خلع ید علیه کسی طرح می‌شود که از ابتدا هیچ‌گونه حق

تصرفی در ملک نداشته و به صورت غاصبانه آن را به تصرف خود در آورده است.

مرجع رسیدگی‌کننده به دعوای خلع ید و تخلیه نیز متفاوت است. دعوای خلع ید باید در دادگاه محل

وقوع ملک طرح شود درحالی که دعوای تخلیه در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک طرح می‌شود.

به تناسب تفاوت مراجع رسیدگی‌کننده به این دو دعوا، نتیجه‌ی حاصل از آنها نیز متفاوت است. بدین

شکل که در خصوص دعوای تخلیه ید، دستور و در خصوص دعوای خلع ید، حکم صادر می‌شود.

دادخواست‌دهنده باید توجه کند که اگر در نوشتن عنوان دادخواست اشتباه کند منجر به رد دعوا و از

بین رفتن هزینه‌ی دادرسی می‌شود.

 

شرایط ابطال دستور تخلیه

پس از صدور دستور تخلیه، در پاره‌ای موارد مستأجر می‌تواند آن دستور را ابطال نماید. این موارد در

ادامه بیان شده‌اند:

زمانی که مستأجر تمدید اجاره‌نامه را ثابت کند. در این صورت ثابت می‌شود که مستأجر مجاز در ادامه

دادن تصرف است و دعوای تخلیه علیه او مصداق پیدا نمی‌کند.

زمانی که جعلی بودن اجاره‌نامه ثابت شده و مشخص شود که متصرف ملک اصلا مستأجر نبوده که علیه

او بتوان دستور تخلیه ید صادر نمود. در این صورت باید به سراغ دعاوی دیگر از جمله خلع ید رفت.

هرگاه که اثبات شود ملک مورد نظر به شخص دیگری انتقال یافته و در نتیجه موجر سابق سودی برای

درخواست صدور دستور تخلیه نداشته است. به عبارت دیگر مستأجر سابق در طرح دعوای تخلیه

ذی‌نفع نبوده است. در این صورت تنها مالک جدید می‌تواند درخواست صدور دستور تخلیه بنماید.

در پایان لازم به ذکر است که چه در دعوای خلع ید و چه در دعوای تخلیه، خواهان دعوا (طرح‌کننده

دعوا) می‌تواند در ازای مدت زمانی که خوانده (طرف مقابل دعوا) به ناحق در ملک تصرف داشته است،

مبلغی پول از او مطالبه نماید.

به این پول اجرت المثلمی‌گویند که اصولا توسط کارشناس تعیین می‌شود. درواقع  اجرت‌  المثل معادل

ارزش ملک موضوع دعوا برای مدتی است که به ناحق و بدون اذن و قرارداد در تصرف خوانده بوده است.

 

 

نمونه دادخواست خلع ید

خواهان :

خوانده :

وکیل : ..

تعیین خواسته و بهای آن : خلع يد مقوم به......ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلایل و  منضمات :

كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

 

رياست محترم مجتمع قضائي  ‌نام شهرستان......محل وقوع ملك..............

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب سند مالكيت شماره......دانگ پلاك ثبتي.........بخش.......شماره ونام شهرستان..... واقع درنشاني.............. متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست .

عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي نمايد.

 

 نمونه دیگر دادخواست خلع ید

تعيين خواسته و بهاي آن : خلع يد مقوم به......ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست : 

كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري 

رياست محترم مجتمع قضائي  ‌نام شهرستان......محل وقوع ملك..............

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب سند مالكيت شماره......دانگ پلاك ثبتي.........بخش.......شماره ونام شهرستان..... واقع درنشاني.............. متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست .عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي نمايد.

 

محل امضاء مهر                           اثر انگشت

 

در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.

چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

 

مراحل دادرسی دادخواست خلع ید

به منظور تطبيق موضوع مالكيت رسمي خواهان با مورد تصرف خوانده و احراز تصرف وي در ملك مورد اختلاف  و بيان حدود اربعه و ميزان تصرفات توام با ترسيم كروكي، قرار كارشناسي توام با قرار فوق در تصميم بعد از اولين جلسه دادگاه صادر ميگردد.(ماده ۲۵۷ق.آ.د. م).

آنگاه بعداز صدور قرار جهت امر ابلاغ توديع حق الزحمه كارشناس،وقت نظارت تعيين ميگردد.

چنانچه در وقت مقرر دستمزد كارشناس  پرداخت نگرديد با رعايت ماده ۲۵۹ ق. آ. د.م قرار ابطال دادخواست صادر ميگردد.

در صورت پرداخت دستمزد وقت ديگري جهت اجراي قرار تحقيق و معاينه محل توام با كارشناسي  تعيين و طرفين و كارشناس و عضو مجري قرار دعوت و موضوع قرار تفهيم ميگردد.

آنگاه وقت نظارت جهت وصول نظريه كارشناس تعيين ميشود(ماده ۲۶۰ق. آ. د.م)

به محض وصول نظريه كارشناسي دادگاه وقت نظارت تعيين ميكند و به طرفين ابلاغ مي نمايد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ  به دفتر دادگاه مراجعه  و با ملاحظه نظر كارشناس ، چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا به طور كتبي اظها رنمايند. 

هر گاه به نظريه كارشناس از سوي طرفين اعتراض وارد نگرديد و نظريه نيز با اوضاع و احوال  معلوم و محقق مورد كارشناسي مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به انشاء  راي مي نمايد(ماده ۲۲ ق.آ .د.م).


فروش معدن سنگ و ماسه در دماوند

فروش کارخانه  

خريدوفروش كارخانجات بزرگ صنعتي فعال وغيرفعال

درتمامي نقاط كشوردركوتاهترين زمان

به مابسپاريدازمابخواهيد

مواردملكهاي صنعتي  رادر سایت املاک صنعتی پایتخت مشاهده نمایید

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

02166188853  -  02144522057

09122967839  افشار

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال