امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

استعلام املاك

استعلام ورقه بهادار و متحد الشكلی است که به وسیله دولت چاپ و منتشر میشود و سفید آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمی تحویل میگردد. دفاتر اسناد رسمی مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك  قبلاً جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نمایند هم چنین پاره ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجع قضائی صالحه نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاك جاری هستند. 

(بند 28مجموعه بخشنامه های ثبتی)

اعتبار پاسخ استعلامیه هائی كه محل وقوع  دفترخانه و اداره ثبت در یك شهر است یك ماه و دوایر شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روز است. (برای هر ملك یا یك صفحه دفتر املاك یك استعلامیه)

(بند31 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

ارسال استعلامیه به ثبت محل و پاسخ آن 

الف: استعلامیه ها باید وسیله مامورین دفاتر اسناد رسمی به ثبت محل ارسال و رسید اخذ شود، جواب آنهم در تهران و مراکز استان به کسی که از طرف دفترخانه کتباً معرفی شده و عس او به معرفی نامه الصاق شده باشد تحویل خواهد شد .

ب: برای هر ملک یا یک صفحه دفتر املاک یک استعلامیه تنظیم شود .

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال