امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

رابطه حقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشيا، اموال، حقوق و منافع را رابطه حقوقی می‌گويند.

راشي:‌ كسي است كه براي اقدام به امري یا امتناع از انجام امري كه از وظايف مأموران و مستخدمان دولت است، وجه يا مالي را به آنها بدهد.

راهن: شخص رهن‌دهنده در عقد رهن را می‌گویند. عقد رهن، عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن بدهد.

ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.

جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف، قابل فسخ است.

دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد تمامی معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جدا كردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص به طور خلاصه ثبت كند.

دائن: كسي كه تعهدي به نفع او بر ذمه غير وجود دارد.

داير: زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد .

درآمد اتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق به دست آيد. مانند پاداش، جايزه و ...

دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي‌شود.

دلال: كسي كه با دريافت حق معيني، واسطه بين خريدار و فروشنده مي‌شود.

دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد.

دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است.

ديه: كيفري، نقدي است.

ذمه: حقي كه شخص بر عهده ديگري دارد.

رشوه: ‌دادن مالي به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي است.

رشيد: كسي كه داراي وصف رشد است. در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي‌شود. هر رشيدي عاقل است اما هر عاقلي، رشيد نيست.

رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد.

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن.

زيان: در معناي ضرر به كار مي‌رود.

زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است.

سازش: تراضي (توافق) طرفين دعوي برای فيصله نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس.

سب: در فقه از جرايم ضد شرع بوده و به معنای ناسزا گفتن است.

سبب: خويشاوندي بين دو نفر كه بر اثر رابطه زناشويي به وجود مي‌آيد.

سرقت: ربودن مال و اشيای منقول غير بدون رضاي او بر خلاف حق.

سرقفلي: پولي كه مستأجر دوم به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و نیز مستأجر اول به موجر مالک مي‌دهد.

سرمايه‌گذاري: تخصيص اعتبار و مصرف آن براي اهداف معين و مخصوص.

سفته: عبارت است از سند تجارتي كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد آن شخص، كارسازي کند. نام ديگر سفته، فته طلب است.

سفيه: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود، عقلایي نباشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال