فهرست شهركهاي صنعتي در حال واگذاري زمين و تاسيسات

 

رديف

نام شهرك

وسعت(هكتار)

شماره مصوبه

تاريخ

1

 سالاريه

504

942/ت119ه

1369/4/9

2

پايتخت

669

942/ت119ه

1369/4/9

3

شمس آباد

2891

942/ت119ه

1369/4/9

4

عباس آباد

1029

942/ت119ه

1369/4/9

5

نصيرآباد

260

942/ت119ه

1369/4/9

6

فيروزكوه

203

60321/ت18300ه

1380/6/12

7

خوارزمي

324

942/ت119ه

1369/4/9

8

پرند

358

43633/ت25633ه

1381/9/5

9

پيشوا

1159

16477/ت29920ه

1383/4/13

10

چرمشهر 

200

 

 

11

قرچك

755

16477/ت29920ه

1383/4/13

12

دماوند2

213

28497/ت3314ه

1384/5/10

        جمع كل

        8565