گرمدره اجاره 300مترانبار یاکارگاه

شناسه ملک :
PME-03244
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
كارگاه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
40,000,000 تومان
اجاره بها
3,000,000 تومان / ماه
دسترسی ازاتوبان همت وجاده مخصوص