شناسه ملک : PME-00442
اجاره بها : 400,000 تومان / ماه
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00443
اجاره بها : 4,200,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 600 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00444
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 410 متر مربع
متراژ زمین : 410 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00446
اجاره بها : 900,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 100 متر مربع
متراژ زمین : 100 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00455
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00457
اجاره بها : 45,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00469
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 5,000 متر مربع
متراژ زمین : 8,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00496
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,700 متر مربع
متراژ زمین : 2,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00508
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00512
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 140 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00514
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-00525
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,480 متر مربع
متراژ زمین : 4,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات