شناسه ملک : PMF-01695
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,555 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02358
قیمت : 2,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,300 متر مربع
متراژ زمین : 2,300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02476
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,300 متر مربع
متراژ زمین : 4,151 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02627
قیمت : 15,000,000 تومان
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 3,960 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02757
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 8,000 متر مربع
متراژ زمین : 90,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02758
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 818 متر مربع
متراژ زمین : 1,675 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02773
قیمت : 4,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02786
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,800 متر مربع
متراژ زمین : 6,260 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02818
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 3,150 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02862
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,200 متر مربع
متراژ زمین : 40,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02883
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02963
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,250 متر مربع
متراژ زمین : 5,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات