امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای وظايف ديوان عدالت اداري

 آشنایی با جایگاه، اهداف و وظايف ديوان عدالت اداري 

هر کسی می‌تواند ابطال مقررات خلاف قانون را درخواست کند

در اصل 173 قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آیين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر ریيس قوه قضایيه تأسيس مي‌شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.»

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري، قانونگذار مقرر داشته است رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، ادارات و آیين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي که تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارت ديگر، در صورتي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.

تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي‌توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نخواهد بود.

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداري‌ها در هيأت‌عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي‌تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏» را درخواست کند.

شعب ديوان عدالت اداري، صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان‌هاي غيردولتي مردم نهاد (NGO)ها كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند.

 

رسيدگي به شكايات از تصميمات قطعي مراجع اداری

منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است.

لازم به‌ذكر است «تصميمات و آرای دادگاه‌ها و ساير مراجع قضایي دادگستري و نظامي و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نیست.»

رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آیين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأي وحدت‌رويه در مورد آرای متناقض صادره از شعب ديوان و صدور رأي ایجاد رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هيأت عمومي ديوان صورت مي‌گيرد.

رسيدگي به تصميمات قضایي دستگاه قضا و مصوبات و صرفا آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه‌قضاییه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

در مواردي كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار مي‌گيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال کند.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور، اثر آن را به  زمان تصويب مصوبه مترتب کند.

 

 

دفاتر استانی دیوان عدالت اداری

قانونگذار به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، در ماده شش قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب کرد دفاتر اداری در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس شود.

این دفاتر وظایفی شامل راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر، را به عهده دارند.

 

 

شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت

راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست، رفع نقص، پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) و انجام سایر اقدامات قانونی ذی‌ربط؛ دریافت دادخواست تنظیمی در برگه‌های مخصوص و پذیرش درخواست‌های شاکیان؛ ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرم‌افزاری cms بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از دیوان؛ دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده به‌موجب درخواست مرجع رسیدگی‌کننده در دیوان؛ تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک ارایه‌شده توسط شاکی و ارسال دادخواست، درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی در اسرع وقت به دیوان از جمله وظایف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استان‌ها است.

از دیگر وظایف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استان‌ها می‌توان به پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده؛ ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان (واصل شده از طریق پست، نمابر، پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگر)؛ انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری‌های لازم؛ تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسال به دیوان (در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر) و  انجام سایر امور محوله از سوی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال