امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

دعاوی سه‌گانه تصرف

دعاوی سه‌گانه تصرف شامل دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت می‌شود که مقررات مخصوص به خود را دارد.دعاوی سه‌گاه تصرف شامل دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت می‌شود که برای طرح این دعاوی ۳ رکن سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده لازم است. سبق تصرف خواهان به این معناست که سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد. لحوق تصرف خوانده نیز به این مفهوم است که در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد. در نهایت، عدوانی بودن تصرف خوانده به معنای این است که تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد.موضوع دعاوی رفع ممانعت از حق، حمایت از استفاده از یک ملک، تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است. دعاوی رفع مزاحمت نیز در مواردی اقامه می‌شود که شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود، بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.هر سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت، غیرمنقول و غیرمنقول اعتباری است. در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم. همچنین در مورد این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست