امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اسناد مالکیت صادره مطابق با ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه كشور

اسناد مالکیتی که بر اساس ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه كشور مربوط به املاک روستائیان داخل دربا فت روستاها صادر می گردد را شامل می شود.

 

صدور سند مالكيت روستايي ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه

تعريف ماده 133 

بمنظور صدورسند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه چهارم براي كليه روستاييان داراي شوراي اسلامي  و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد.

  نتیجه تصویری برای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه كشور

 

اهداف:

هدف از اجراي طرح سند دار كردن املاك روستاها در بافت مسكوني:

1-بهره مند شدن مالك از مزاياي سند مالكيت در اخذ تسهيلات واستفاده بعنوان وثيقه

2-جلوگيري از بروز اختلافات ملكي

 

شرايط لازم:

1- در برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران روستاهاييكه كه داراي شوراي اسلامي باشد مشمول اجراي طرح مي باشدضمنا اعلام آمادگي حداقل 50درصد صاحبان املاك بافت مسكوني در تامين و پرداخت هزينه هاي تهيه نقشه و ارايه مدارك مالكيت املاك متصرفي خودجزو شرايط لازم است.

2-وقوع املاك در بافت مسكوني روستا

 

مدارك مورد نياز:

1-نقشه هر قطعه بصورت جداگانه با مقياس مناسب با امضاي نماينده بنياد مسكن

2-نقشه كلي بافت مسكوني روستاها حاوي ابعاد (طول و عرض)مساحت نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان

3- تصوير مدارك دال بر مالكيت

4-تصوير شناسنامه

5-فيش واريز هزينه هاي تهيه نقشه و كارشناسي

 

 

آیین نامه اجرایی بند (۴) ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

  تاریخ :       ۱۳۸۴.۰۲.۱۴                  شماره :     .۷۶۶۷ت ۳۱۹۰۶ه¨

 

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۲.۷ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وبنیاد

مسکن انقلاب اسلامی ، موضوع نامه شماره ۱.۴.۲۳۷۷۱ مورخ ۱۳۸۳.۹.۸ و به استناد بند (۴) ماده

(۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳

ـ آیین نامه اجرایی بند (۴) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین نامه اجرایی بند (۴) ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه 

ماده ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در طول برنامه چهارم توسعه برای کلیه روستاهایدارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها و مراکز بخش روستایی ، نقشه تفکیکی وضع موجود بافت مسکونی روستا را به ترتیب اولویت به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاکی که روستا در محدوده عمل آن قراردارد، ارسال نماید:

الف ـ نقشه باید حاوی ابعاد (طول و عرض )، مساحت ، نوع کاربری ملک و مشخصات متصرفان باشد.

ب ـ نقشه باید دو گونه تهیه شود:

۱ ـ نقشه کلی بافت مسکونی روستا با مقیاس مناسب حاوی مراتب مذکور

۲ ـ نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس مناسب حاوی اطلاعات یادشده .

نقشه های مزبور باید به امضای نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضو شورای اسلامی روستا برسد.

ج ـ چنانچه روستا دارای طرح جامع یا هادی باشد، نقشه باید با تبعیت از آن تهیه گردد.

د ـ نقشه تهیه شده نیازی به تایید مراجع دولتی ندارد.

ماده ۲ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری ، تاریخ نقشه برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالی می رساند.

شورای اسلامی روستا مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم و امضای ذیل نقشه می باشد.

تبصره ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید قبل از تهیه آگهی ، جریان ثبتی پلاک مورد اقدام را استعلام نموده و ادارات ثبت ظرف یک ماه موظف به ارسال پاسخ می باشند.

تبصره ۲ ـ عدم همکاری و عدم امضای نقشه از سوی شورای اسلامی روستا مانع انجام کار نخواهد بود.

ماده ۳ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقشه تهیه شده را ضمن معرفی نماینده به طور کتبی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می نماید.

نماینده بنیاد مسکن انقلا ب اسلامی به نمایندگی از سوی روستاییان تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت موضوع را پیگیری نماید.

ماده ۴ ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل پس از وصول نقشه ، موضوع را به نماینده و نقشه بردار ثبت ارجاع می دهد تا به اتفاق کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که سمت نمایندگی بنیاد را خواهد داشت ،حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی حاوی حدود، مساحت قطعات ، نوع کاربری ملک و مشخصات متصرفان و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و کارشناس (نماینده ) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد.

تبصره ـ در صورتی که نقشه با محل دارای اختلاف باشد، اصلاحات لازم در نقشه قید و بعدا سوابق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصلاح می گردد و اگر نقشه با محل دارای اختلاف فاحش باشد، نقشه جهت اصلاح به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعاده می گردد.

ماده ۵ ـ در صورتی که طبق نقشه ارایه شده تعدادی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد، حدود ومساحت باقی مانده با قید مساحت مقداری که در تعریض قراردارد، در صورت مجلس تفکیکی درج خواهدشد.

ماده ۶ ـ در صورتی که محدوده مورد عمل دارای تحدید حدود باشد، اداره ثبت اسناد و املاک بر اساسصورتجلسه تفکیکی تنظیمی نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرفانی که طبق سوابق ثبتی دارای مدارکدال بر مالکیت اعم از مشاعی یا مفروزی باشند، اقدام می نماید و نسبت به سایر موارد مراتب را به هیأتموضوع بند (۲) ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه ارجاع می دهد.

تبصره ـ اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده های ثبتی ، مانع صدور سند مالکیت نخواهد بود.

ماده ۷ ـ در هر واحد ثبتی هیأتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و به ارجاعات ثبت درخارج از وقت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه این هیأت و همچنین محل تشکیل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود.

تبصره ۲ ـ دبیر هیأت از بین کارکنان ثبت اسناد و املاک محل توسط مدیر کل ثبت استان انتخاب ومنصوب می گردد.

تبصره ۳ - دبیر هیأت مکلف است آرای صادر شده را در دفتر ثبت آرا به ترتیب تاریخ ، ثبت و آمار آراو اسناد مالکیت صادر شده را در پایان هر ماه به اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیادمسکن انقلاب اسلامی مرکز ارسال نماید.

ماده ۸ - در صورتی که معلوم شود در آرای صادر شده هیأت ها به علت سهو قلم ، مطلبی ساقط شده یااشتباه بینی رخ داده است یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رای اجرا نشده باشد،هیأت پس از بررسی ، رای اصلاحی صادر می نماید، در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای هیأت رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید.

در صورتی که رای اجرا شده باشد، مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت استان گزارش می شود.

تبصره ـ مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأت نظارت ، شورای عالی ثبت می باشد.

ماده ۹ ـ هیأت موضوع ماده (۷) این آیین نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زیر رسیدگی و اقدام می نماید:

الف ـ در صورتی که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده و یا تحدید حدود به عمل نیامده باشد،حسب مورد رای به تنظیم اظهار نامه یا تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر می گردد تا با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی در صورت لزوم نسبت به تحدید حدود قطعات و صدور سند مالکیت اقدام گردد.

تنظیم اظهارنامه نیازی به انتشار آگهیهای ماده (۱۱) قانون ثبت (آگهیهای نوبتی ) ندارد.

ب ـ در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد و یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد، موضوع به دو نفر کارشناسان امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاک و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارجاع می گردد تا با تحقیقاتمحلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیأت اعلام نمایند.

هیأت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید.

رای صادر شده به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود.

تبصره ـ نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید جهت ادای توضیحات در محل حضور داشته باشد.

ج - در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر، معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدایت می گردد تادادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید.

معترض باید ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوی را به ثبت محل ارایه دهد، در غیر این صورت رای اجرا خواهد شد.

د ـ در صورتی که عرصه متصرفی موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد،سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تاپس از تنظیم اجاره نامه ، مجوز صدور سند مالکیت اعیان صادر گردد.

هـ - در صورتی که عرصه متصرفی متعلق به دولت یا سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اشخاصحقیقی و حقوقی باشد، با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی ورای مقتضی صادر می گردد.

و ـ چنانچه نسبت به حدود ملک در پرونده ثبتی اعتراضی از قبل وجود داشته است و محدوده مورد عمل در محل ، مورد اعتراض نباشد، این اعتراض در خصوص اجرای این آیین نامه موثر نیست ، ولی اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد، مراتب به طور کتبی یا به وسیله یک نوبت درج در یکی ازجراید محلی به معترض ابلاغ می شود تا ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم نماید وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارایه دهد، در غیر این صورت اعتراض مذکور موثر نخواهد بود.

ز ـ در صورتی که نشانی معترض و یا مالک معلوم نباشد، وقت رسیدگی به وسیله درج در یکی از جرایدکثیرالانتشار آگهی می شود و از مالک یا صاحبان حق جهت شرکت در جلسات دعوت می شود.

در صورت عدم مراجعه رای بر صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر و مراتب دوباره آگهی می شود تادر صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی سند مالکیت به نام متصرف صادرشود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (ج ) عمل می گردد.

ح ـ در روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء محدودهاراضی زارعان می باشد، در صورتی که درخواست ثبتی نشده باشد، هیأت رای به صدور سند مالکیت موردتصرف به استناد صورت جلسه تفکیکی به نام متصرف بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی می نماید.

ماده ۱۰ ـ چنانچه در حین انجام عملیات ، روستای مورد عمل به شهر تبدیل شود، اقدامات مطابق این آیین نامه ادامه خواهد یافت .

ماده ۱۱ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی و ثبتی و دبیرهیأت های موضوع این آیین نامه را فراهم آورد.

دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ترتیب معرفی اعضای بنیاد مسکن انقلاب اسلامیرا فراهم آورد.

ماده ۱۲ ـ دبیر هیأت هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیأت ، در مدت بیست روزنسبت به دعوت و تشکیل اولین جلسه هیأت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید.

ماده ۱۳ ـ جلسات هیأت ها در خارج از وقت اداری حسب مورد در هر ماه ازچهار جلسه تا دوازده جلسه تشکیل می گردد.

ماده ۱۴ ـ به منظور نظارت بر نحوه اجرای ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن هیأتی مرکب از دو نفر از معاونان مربوط و دو نفر از مدیران کل ستادی و دو نفر از کارشناسان به انتخاب روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تهران تشکیل می گردد.

هیأت مذکور ضمن نظارت و پیگیری موضوعات مربوط حسب مورد می تواند نسبت به اعزام گروه یاگروههای بازرسی اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ چنانچه در اجرای تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۴۰) قانون برنامه سوم توسعه اقداماتی انجام شده باشد، ادامه عملیات مطابق این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ هزینه تهیه نقشه تفکیکی مطابق تعرفه ای که بنا به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید، از متقاضی اخذ و به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می شود واریز خواهد شد و مطابق دستورالعملی که به تصویب رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرکز می رسد، با امضای مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و ذیحساب یا معاون ذیحسابیقابل پرداخت می باشد.

تبصره ـ هزینه های مرتبط با تهیه نقشه برای متقاضیان موضوع ماده (۱۹) از همین محل قابل تأمین وپرداخت می باشد.

ماده ۱۷ ـ هزینه های کارشناسی و مواد (۴) و (۹) هیأت حل اختلاف و هیأت منتخب مرکز و بازرسان اعزامی و سایر هزینه ها برای هر جلد سند مالکیت که هر سال با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد، از مالک اخذ و به حسابمخصوصی که به همین منظور افتتاح می شود، واریز و در پایان هر ماه با امضای رییس ثبت و ذیحساب یاعامل ذیحساب پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ مبلغ مذکور برای سال ۱۳۸۴ هشتاد هزار ریال تعیین می گردد.

تبصره ۲ ـ نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل مبلغ مقرردر این ماده طبق دستورالعملی است که به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.

تبصره ۳ ـ هر یک از ادارات ثبت مکلفند همه ماهه برای دستورالعمل تبصره (۲) باقیمانده وجوهپرداختی از محل تبصره (۱) را نسبت به پرونده هایی که منجر به صدور سند مالکیت گردیده است ، به شماره حسابی که در مرکز به منظور تأمین هزینه های ماده (۱۴) آیین نامه و جبران کسری هزینه های احتمالی برخی هیأت ها افتتاح می گردد، واریز و نسخه ای از فیشهای مربوط را به اداره کل امور مالی و ذیحسابی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند.

تبصره ۴ ـ برداشت از حساب مرکز حسب تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضای ذیحساب و یکی از اعضای هیأت مرکزی ماده (۱۴) که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورانتخاب می شود، مجاز خواهد بود.

تبصره ۵ ـ هزینه های مرتبط با ماه (۱۷) برای متقاضیان موضوع ماده (۱۹) از همین محل قابل تأمین وپرداخت می باشد.

ماده ۱۸ ـ مشمولان ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه از ارزیابی ملک و پرداخت حقوق ثبتی وهزینه تفکیک معاف می باشند ولی نقل و انتقالات بعدی شامل این معافیت نخواهد بود.

ماده ۱۹ ـ خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی از پرداخت هرگونه هزینه و مالیات و عوارض ناشی از اجرای ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه معاف می باشند.

ماده ۲۰ ـ چنانچه برای بعضی از قطعات واقع در محدوده عمل قبلاسند مالکیت مفروزی صادر شده باشد، مالکان آن از شمول این قانون مستثنی هستند.

 

محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال