امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای ظهرنویسی چک

برخی چک‌ها در محاکم  کیفری قابل پیگیری نیست

معاون مجتمع قضایی قدس، گفت: برخی چک‌ها در محاکم قضایی کیفری قابل پیگیری نیست.

قاضی مرتضی اکبری در گفت‌وگو با صدا‌ و‌سیما، افزود: بخشی از پرونده‌های شایع در محاکم قضایی به صدورچک‌های مختلف اختصاص دارد که قانونگذار برای پیگیری چنین چک‌هایی قوانینی را مشخص کرده است.

وی گفت: براساس قانون برخی چک‌ها مانند چک سفید امضاء، چک صادره منوط به تحقق شرط، چک تضمین، چک بدون تاریخ و چکی که اثبات شود در تاریخ مقدم سررسید صادر شده وصف کیفری ندارد و قابل پیگیری در محاکم قضایی کیفری نیستند.

معاون مجتمع قضایی قدس تصریح کرد: دارندگان چنین چک‌هایی باید شکایت خود را در محاکم حقوقی مطرح و پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: مردم در زمان صدور یا دریافت چک دقت کنند که اگر چکی را بابت تضمین دریافت می‌کنند یا چک وعده دار است حتماً باید در رسید یا قرارداد قید شود که چک در تاریخ روز صادر شده و برای یک ماه دیگر قابل دریافت است.

قاضی اکبری گفت: آراء صادره برای چک در محاکم قضایی عموماً غیابی است و متهم پس از ارجاع پرونده به اجرایاحکام دستگیر می‌شود که باید تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود و وثیقه بسپارد و عدم توقیع وثیقه منجر به بازداشت متهم و طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود. 

وی تاکید کرد: بهتر است مردم قبل از زمان صدور یا دریافت چک تمامی مسیر مراودات مالی را با دقت انجام دهند.

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال