1200سوله با تمام امكانات ورامين جاده چرمشهر

شناسه ملک :
PMF-02065
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
احسان دارندي
شماره همراه :
09121916518
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
اين ملك داراي سند شش دانگ مي باشد و معاوضه هم ميگردد