امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

شهرك صنعتي زواره اي 1000متر
شناسه ملک :
PME-02079

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 4,500,000 / ماه

متراژ سوله :
470 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده اندشه 6000متر صنعتی
شناسه ملک :
PME-02071

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 15,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
اجاره انبار
اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-02053

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,800 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
آزادگان غفاري150مترسالن
شناسه ملک :
PME-02051

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ زمین :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
فداييان اسلام 900مترسوله بامحوطه
شناسه ملک :
PME-02024

اجاره بها :
تومان 20,000,000 / ماه

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
عرفان آزادگان 300مترصنعتی
عرفان آزادگان 300مترصنعتی
شناسه ملک :
PME-02019

اجاره بها :
تومان 2,400,000 / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
كرج پل كردان 7200مترانبار
شناسه ملک :
PME-02013

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 10,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,130 متر مربع

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

متراژ اداری :
255 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
انبارعمومي مستقل 2000و2800متر
انبارعمومي مستقل 2000و2800متر
شناسه ملک :
PME-02011

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کشتارگاه اتوبان قم 10000متر
شناسه ملک :
PME-02007

مبلغ ودیعه :
تومان 800,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
سعيدآبادشهريار500انبارمشاع
شناسه ملک :
PME-01998

اجاره بها :
تومان 6,000,000 / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
5,600 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
قزلحصاركرج 1863مترسالن صنعتی
شناسه ملک :
PME-01994

مبلغ ودیعه :
تومان 200,000,000

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,863 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
احمداباد 1000مترانبار
احمداباد 1000مترانبار
شناسه ملک :
PME-01991

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق